Logo – Viken Filmsenter

Retningslinjer

Gjeldende retningslinjer for Viken filmsenter AS - gjeldende fra 01.01.2020


RETNINGSLINJER FOR VIKEN FILMSENTER AS

Viken filmsenter følger gjeldende forskrifter gitt av Kulturdepartementet i
«Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk»  og

«Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon».

FORMÅL

Viken filmsenter skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av den audiovisuelle bransjen i sine eierfylker ved å:
– forvalte tilskuddsmidler
– bidra til kompetansehevende tiltak
– bidra til utvikling av faglige nettverk
– styrke og ivareta talentutvikling og kompetanse på feltet
– være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet
Viken filmsenter kan, ved behov, definere egne prioriterte satsingsområder i tråd med egne vedtekter og gjeldende forskrifter.

 

1 TILSKUDD TIL AUDIOVISUELLE VERK

 

Det gis tilskudd etter søknad til prosjekt som tar sikte på å skape et audiovisuelt verk.
Det gis ikke tilskudd til:
– ren manusutvikling
– ren lanseringsvirksomhet
– utvikling og produksjon av spillefilm og dramaserier med samlet lengde over 60 minutter
– studentfilmer (som en del av studiet), eller produksjoner hvor nøkkelpersoner er studenter eller skoleelever
– produksjon av innhold som reklame, nyheter, rene underholdningsprogrammer, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som kun skal vises i lukkede distribusjonssystemer
– oppdragsfilm
– prosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter, språkversjoner av eksisterende prosjekter eller lignende
– opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.

1.1 KRAV TIL SØKER

– Søker skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak, etablert i Norge eller i et annet EØS-land. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier, eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.
– Søker skal ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål, eller skal kunne dokumentere betydelig erfaring innen filmproduksjon eller spillutvikling.
– Nøkkelmedarbeidere i prosjektet skal ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.
– Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
– Produsent/ søker skal ha hovedkontor i Viken fylkeskommune eller Oslo kommune.
Dette kan ses bort ifra i ekstraordinære tilfeller der prosjektet kan sies å oppfylle filmsenterets prioriteringer på samme måte som et prosjekt med produsent i regionen.

1.2 KRAV TIL SØKNAD

Søknaden må gjelde et kulturprodukt. Et audiovisuelt verk er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:
– Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
– Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
– Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
– Verket har et vesentlig bidrag fra opphavere eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.
Det kan gis tilskudd til minoritets samproduksjon (med utenlandsk hovedprodusent) dersom den audiovisuelle produksjonen er definert som kulturprodukt i opphavslandet. Det er søkers ansvar å sørge for at prosjektet beskrives tilstrekkelig og at det dekker de relevante kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, regionale og markedsmessige forhold.
Søkere oppfordres til å sette seg inn i dokumentet «Søknadsveiledning» som er publisert på Viken filmsenters hjemmesider. Dette dokumentet gir veiledning om nødvendig informasjon for saksbehandlingen og om de kunstneriske kriteriene i konsulentens vurdering. Søker må selv klassifisere verket i samsvar med bestemmelsene om maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk, gitt i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, §3.14.

1.3 SAKSBEHANDLINGSRUTINER

Søknaden sendes inn via Viken filmsenters søknadssystem.
Søknader om tilskudd som oppfyller de formelle kravene vurderes og prioriteres av filmsenterets konsulent for film og spill.
Søknadene blir fortløpende vurdert. Søknader under 100.000 NOK behandles i løpet av 2-4 uker. Søknader over 100.000 NOK behandles i løpet av 4-6 uker. Det tas forbehold om mulige forsinkelser.

1.4 BESLUTNINGSRUTINER OG PRIORITERINGER

Tilskudd gitt av Viken filmsenter skal etterleve formålene med et regionalt filmsenter slik de er gitt av Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt. Tilskudd besluttes av daglig leder etter innstilling fra Filmsenterets film- og spillkonsulent. Konsulenten gjør en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige og regionale forhold i behandlingen av søknadene. De kunstneriske kriteriene som benyttes er beskrevet i dokumentet «Søknadsveiledning» på filmsenterets hjemmesider.

I Viken filmsenters prioriteringer til innstillingene av tilskudd tas det hensyn til (i tilfeldig
rekkefølge):
• bredde av originale fortellinger og kunstuttrykk
• jevn kjønnsbalanse i bransjen
• mangfold av medvirkende, tematikk og vinklinger
• nye samarbeidskonstellasjoner og bredde i bransjen
• prosjekter i en tidlig fase, eller der tilskudd fra Viken filmsenter spiller en avgjørende rolle
• regional tilknytning
• tidligere kunstneriske og/eller kommersielle resultater
• utvikling av talenter

1.5 UTBETALING AV TILSKUDD

Tilskudd fordeles i følgende rater/fordelingsnøkkel:
– Rate 1 – 70%
– Rate 2 – 30%

Tilskuddsmottakere skal sende utbetalingsanmodning sammen med dokumentasjon og vedlegg spesifisert i tilskuddsbrev for hver rate. Alle utbetalinger skal anmodes i søknadssystemet. Før tilskuddet kan utbetales skal prosjektet være fullfinansiert i henhold til den finansieringsplanen som er sendt inn med søknaden. Tilskudd som ikke blir akseptert og anmodet innen avtalte frister kan bli trukket tilbake. Dette gjelder også ved rateutbetalinger.

 

2 STIPEND

 

2.1 FORDYPNINGSSTIPEND

Ordningen er i hovedsak ment for profesjonelle som skaper og utvikler innhold. Formålet er å gi en mulighet til å fokusere på nyskaping og utvikling av egen kompetanse knyttet til ett eller flere prosjekt. Prosjekt i tidlig fase vil prioriteres, men det er mulig å søke i alle ledd av prosessen. Informasjon om stipendbeløp og søknadskriterier finnes på Viken filmsenters hjemmesider.

2.1.1 SAKSBEHANDLINGS- OG BESLUTNINGSRUTINER

Søknad sendes inn via Viken filmsenters søknadsportal.
Søknaden vurderes av konsulent for film og spill. Viken filmsenter kan også engasjere andre faglige rådgivere til å gjøre enkeltvurderinger.
Informasjon om saksbehandlingstid finnes på Viken filmsenters hjemmesider.
Tildelinger av stipend besluttes av daglig leder etter innstilling fra film- og spillkonsulent. I innstillingen tas det hensyn til Viken filmsenters prioriteringer slik de er beskrevet i pkt. 1.4.

2.2 VIKEN UNG-STIPEND

Ordningen skal gi unge filmskapere og spillutviklere mulighet til å utvikle og gjennomføre sine prosjekter. Stipendmottakere tilbys også veiledning underveis i prosessen. Informasjon om stipendbeløp og søknadskriterier finnes på Viken filmsenters hjemmesider.

2.2.1 SAKSBEHANDLINGS- OG BESLUTNINGSRUTINER

Søknad sendes via Viken filmsenters søknadsportal.
Søknadene blir fortløpende vurdert.
Søknader om Viken UNG-filmstipend behandles av Mediefabrikken.
Søknader om Viken UNG-spillstipend behandles av E6 Østfold Medieverksted.
Behandlingstiden er normalt på 2 til 4 uker med forbehold om forsinkelser.

2.3 UTBETALING AV STIPENDER

Stipender utbetales som ett beløp ved innsending av anmodning, og mottaker skal levere rapport og regnskap etter endt arbeid.

 

3 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK

 

Viken filmsenter tilbyr kompetansehevende tiltak som veiledning, kurs, seminarer og verksteder for den profesjonelle bransjen i regionen.
Beslutninger om bransjeutviklende tiltak og utvelgelse av deltakere tas av fagansvarlig i samråd med daglig leder.
Det gis ikke tilskudd til organisasjoner, stiftelser eller foretak som arrangerer kompetansehevende tiltak for bransjen med unntak av tiltak rettet mot barn og unge, se pkt. 3.1., eller filmkulturelle tiltak, se pkt. 3.1.
Det gis ikke driftstilskudd til filmfestivaler eller annet formidlingsarbeid.

3.1 TILTAK MED TILSKUDDSORDNINGER

TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE
Viken filmsenter disponerer midler øremerket eksterne aktører på dette området. Virksomheter som ønsker å arrangere tiltak som styrker og utvikler kompetansen til unge på film- og spillområdet kan søke Viken filmsenter om tilskudd til dette. Ordningen gjelder ikke for utdanninginstitusjoner. Det gis ikke tilskudd til rene formidlingstiltak.
Tiltakene skal være rettet mot deltakere fra 12 år og oppover til endt utdanning ved relevant fagskole / høyskole / universitet.
Informasjon om søknadsfrister og søknadskriterier finnes på Viken filmsenters hjemmesider.

TILSKUDD TIL FILMKULTURELLE TILTAK
Ordningen retter seg mot arrangører av:
– Filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst
– Seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til film
– Arrangementer med fokus på kortfilm og dokumentarfilm
– Mindre filmfestivaler som søker tilskudd under 100.000 kroner
Det kan søkes om prosjektmidler til for eksempel markedsføring, honorarer, reise og opphold for gjester.
Informasjon om søknadsfrister og søknadskriterier finnes på Viken filmsenters hjemmesider.

3.1.1 SAKSBEHANDLINGS- OG BESLUTNINGSRUTINER

Punktet gjelder tilskuddsordninger beskrevet i pkt. 3.1.
Søknad sendes inn via Viken filmsenters søknadssystem.
Søknadsfrister publiseres på filmsenterets hjemmesider. Behandlingstid er normalt 4-6 uker, med forbehold om forsinkelser.
Søknader behandles av fagansvarlig ut fra en samlet vurdering av prosjektets innhold, kvalitet og gjennomføringsevne. Det tas i tillegg hensyn til mangfold og geografisk fordeling av tiltak i regionen.
Tildelinger besluttes av fagansvarlig i samråd med daglig leder. Tilskuddsbeløpet fastsettes etter en samlet vurdering av tiltaket.

3.1.2 UTBETALING AV TILSKUDD

Punktet gjelder tilskuddsordninger beskrevet i pkt. 3.1.
Tilskuddet utbetales i to rater.
Rate 1 (80% av tilskuddet) utbetales når tilskuddet er akseptert av tilskuddsmottaker ved at tilskuddsmottaker returnerer ferdig utfylt tilskuddskontrakt via søknadssystem.
Rate 2 (20%) utbetales når endelig rapportering er mottatt og godkjent av filmsenteret.
Tilskudd som ikke blir akseptert og anmodet innen avtalte frister kan bli trukket tilbake. Dette gjelder også ved rateutbetalinger.

3.2 REISETILSKUDD

Det gis maksimalt to reisetilskudd pr. person pr. år, og maksimalt 3 reisetilskudd pr produksjon. Ordningen kan dekke utgifter til losji og eventuelle deltakeravgifter. Ordningen gjelder ikke for studenter eller i forbindelse med undervisning. Ordningen dekker ikke diettkostnader.
Informasjon om søknadskriterier og øvre tilskuddsbeløp finnes på Viken filmsenters hjemmesider.

3.2.1 SAKSBEHANDLINGS- OG BESLUTNINGSRUTINER

Søknad sendes inn via Viken filmsenters søknadssystem. Søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstid vil normalt være 2-4 uker med forbehold om mulige forsinkelser. Tilskudd besluttes av fagansvarlig. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Dersom avtalte frister ikke overholdes trekkes tilskuddet uten varsel.

 

4 KOMMUNIKASJON AV TILDELINGER OG AVSLAG

 

4.1 OFFENTLIGGJØRING AV TILDELINGER

Tildelinger offentliggjøres fortløpende på filmsenterets hjemmesider.

4.2 KOMMUNIKASJON MED TILSKUDDSMOTTAGERE

Søknader som innvilges får tilsendt tilskuddsbrev med relevant informasjon. All kommunikasjon knyttet til tilskudd skal foregå via Viken filmsenters søknadssystem.

4.3 AVSLAG

Søknader om tilskudd og stipend som ikke blir innvilget vil få tilsendt avslagsbrev og informasjon om klageadgang. For søknader om tilskudd eller stipend som vurderes av film- og spillkonsulent er avslag basert på beslutningsrutiner og prioriteringer som beskrevet i pkt. 1.4.

4.4 KLAGEADGANG

Vedtak kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 28. Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter
som underinstans. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen sendes til Viken filmsenter som underinstans. Viken filmsenter kan oppheve eller
endre vedtaket. Hvis Viken filmsenter ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket sendes saken videre til Medieklagenemnda.

Se mer om saksgangen her:

Klagen skal være skriftlig og inneholde;
– referanse til vedtak det klages på
– årsak til klagen
– endringer som ønskes
– dato og signatur

 

5 ANSVAR OG PLIKTER FOR MOTTAKERE AV TILSKUDD ELLER
STIPEND

 

5.1 OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSPLIKT

Mottakere av tilskudd eller stipend fra Viken filmsenter er pliktig til å informere og oppdatere filmsenteret om endringer. Det gjelder forhold knyttet til:
– kontaktinformasjon
– nøkkelpersoner
– produksjonen
– finansieringen
Forutsetningene som har ligget til grunn for tildelingen kan ikke endres uten skriftlig godkjenning fra Viken filmsenter.

5.2 ANSVARLIG PART/FØRING AV REGNSKAP

Mottakere av tilskudd og stipend er ansvarlig part ovenfor filmsenteret, og har forpliktelser deretter. Mottaker av tilskudd er ansvarlig for at regnskapet føres i henhold til gjeldende lover og regler referert i retningslinjene, god regnskapsskikk og i tråd med retningslinjer for føring av filmregnskap utarbeidet av Norsk filminstitutt. Ref. §3.17 «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon». For minoritets samproduksjoner gis tilskuddet til den norske part som skal føre regnskap for norsk del. For mottakere av stipend gjelder forutsetninger gitt i tildelingsbrev. Regnskap skal signeres og dateres. Krav til revisjon for tilskudd mot avregning følger gjeldende retningslinjer gitt av Kulturdepartementet, og gjeldende praksis ved Norsk filminstitutt.

5.3 MANGLENDE ELLER FORSINKET LEVERING

Tilskuddsmottaker er forpliktet til å handle i tråd med kravene som er fastsatt i tilskuddsbrev, forskrifter om tilskudd til audiovisuell produksjon, forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og retningslinjer for Viken filmsenter. Manglende kommunikasjon og/eller rapportering om vesentlige endringer og forsinkelser fra tilskuddsmottaker vil gi reaksjon i form av at tilskudd tilbakeholdes eller blir trukket i sin helhet.

 

6 TAUSHETSPLIKT

 

Viken filmsenter anses som et forvaltningsorgan og er derav underlagt lovbestemt taushetsplikt jf. Forvaltningsloven § 13.

 

7 ETIKK OG HABILITET

 

Ansatte skal ikke behandle søknader der de etter loven er inhabile eller hvor habiliteten med rimelighet kan trekkes i tvil. Den ansatte har selv ansvar for å vurdere sin habilitet. I tvilstilfeller skal dette drøftes med nærmeste leder. Ved behov vil juridisk fagkompetanse innhentes. Ansatte i Viken filmsenter skal ikke opptre på en slik måte at det kan stilles spørsmål ved deres habilitet eller integritet. Filmsenterets styremedlemmer skal ikke fatte vedtak der de etter loven er inhabile, eller hvor habiliteten med rimelighet kan trekkes i tvil. Styremedlemmer i Viken filmsenter skal ikke oppnå fordeler for seg selv eller nærstående personer som gjør at det kan stilles spørsmål ved deres integritet.

 

8 KREDITERING OG PROFILERING

 

For audiovisuelle verk som får tildelt tilskudd stilles det krav til kreditering av filmsenteret. Filmsenterets logo benyttes; denne er tilgjengelig via filmsenterets hjemmesider. Tilskuddsgivende konsulent kan krediteres i tillegg.
Produksjoner eller prosjekt som har deltatt i filmsenterets utviklingsprogrammer oppfordres til å kreditere programmet. Som tilskuddsgiver har Viken filmsenter rett til ikke-kommersiell visning/profilering av audiovisuelle verk for eksempel på festivaler, kulturelle arrangementer, nettsider, kataloger og andre publikasjoner.

 

9 UNNTAK

 

Styret i Viken filmsenter kan gjøre unntak fra de ovennevnte bestemmelsene, dersom det anses som hensiktsmessig og i overensstemmelse med Viken filmsenters formål og gjeldende forskrifter.

 

10 REVISJON

 

Retningslinjene kan revideres ved behov. Endringene skal vedtas i styret.

Publiseringsdato 22. desember 2016
Oppdatert 13. februar 2017
Oppdatert 15. desember 2017
Oppdatert 2. mai 2018
Oppdatert 25. juni 2019
Oppdatert 20. november 2019

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.