Logo – Viken Filmsenter

Ny kulturmelding og veien videreNB! Artikkelen er flere år gammel!

Ny kulturmelding ble lansert fredag 23. november 2018. Her kan du lese hva filmsenteret tenker om veien videre og om noen av resultatene vi har oppnådd foreløpig.

Fra Viken filmsenters bransedøgn i Sandefjord (Foto: Eric Johannessen)

Fredag 23. november 2018 ble en ny kulturmelding lansert og vi la merke til at det første av ni overordnede kulturpolitiske mål er «kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet». Det er et viktig budskap. Kulturmeldingen føyer klokelig til at det finnes ulike oppfatninger av hva kvalitet er, og at diskusjonen om kvalitetsforståelser i seg selv er grunnleggende for vurderingen av kvalitet innen kunst- og kulturuttrykk. Dette henger slik vi ser det nøye sammen med neste uttalte mål i kulturmeldingen: danning og kritisk refleksjon. Vi finner videre at kulturmeldingen legger stor vekt på kulturens samfunnsbyggende kraft; samtidig som den presiserer at dette er en merverdi og en tilleggseffekt av at kvalitetsmålet er grunnleggende.

For det arbeidet Viken filmsenter gjør er kvalitet hele tiden en grunnleggende forutsetning. Så hvordan ser dette ut i forhold til det oppdraget vi har for midlene vi får tildelt fra Kulturdepartementet? I vårt tilskuddsbrev uttales det eksplisitt at regionale filmsentre har en klar kulturpolitisk rolle og funksjon. Dette skal bli synlig gjennom å bygge opp talenter, øke filmkompetansen blant barn og unge og utvikle og profesjonalisere filmbransjen i regionen.

I 2018 definerte Viken filmsenter 3 satsingsområder for å oppnå dette; mangfold, rekruttering og kjønnsbalanse. Norsk filminstitutt avholdt nylig et mangfoldsseminar. Første innleder, Deeyah Khan, minnet om at «If you don’t have [minority] role-models, you feel that the society does not accept you». Igor Devold skriver oppsummerende fra seminaret i artikkelen «Vil filmbransjen henge med?» i Rushprint og påpeker at dette handler både om historiene vi velger å fortelle og om hvem som forteller historiene. Den nye kulturmeldingen har da også representativitet som et av de overordnede målene – «fordi kultur handler om identitet, og fordi kultur er ein arena for felles opplevingar». Det skjer ikke av seg selv, og nettopp derfor har vi hatt mangfold som et av våre satsingsområder i 2018.

 

Hvilke resultater kan vi da vise til?

Hittil i 2018 har rundt en tredjedel av Viken filmsenters tildelinger gått til prosjekter der vi enten foran kamera, eller bak kamera finner representanter fra det globale og mangfoldige samfunnet vi er en del av. I cirka halvparten av disse prosjektene finner vi regissører med ulik mangfoldsbakgrunn. Vi tenker ikke at dette er bra nok, men at vi er på vei! Og vi er i løpende dialog med regissører og produsenter i vår region med innvandringsbakgrunn, eller som på annen måte speiler at vi har en sammensatt befolkning.

Våre to andre satsingsområdene; rekruttering og kjønnsbalanse, kan gjerne sees på som konsekvenser av en mer bevisst holdning til mangfold. Målet om 50/50 kjønnsbalanse skal speile befolkningen slik den er sammensatt, og i våre tilskuddsordninger ser vi på balansen både for regissører, for de 3 viktigste stabsfunksjoner og for kroneverdien av tilskuddene. For alle 3 komponenter har vi i 2017 og 2018 tilnærmet 50/50-fordeling og sånn skal det være. Rekrutteringsområdet er mer sammensatt; det handler både om utvikling på flere felt; om talenter, om nye måter å tenke produksjon og distribusjon på, videreutvikling av allerede etablerte filmskapere og breddesatsing. Å dekke alt dette på en gang er ikke noen enkel øvelse, men vi kommer ingen vei om vi ikke prøver.

 

Rekruttering av nye stemmer

I 2017 og hittil i 2018 har over en tredjedel av Viken filmsenters tilskudd gått til det vi har definert som regissører og/eller produsenter under etablering. Vi får en god utviklingseffekt når godt etablerte selskaper involverer de som er «up-and-coming», det ser vi svært positivt på. Samtidig er vi opptatte av at mange i denne bransjen får for få muligheter til å vise hva de er gode for. Vår ordning med fordypningsstipend skal gi mulighet for at både «nye og gamle stemmer» skal kunne utvikle, eller fordype, seg i eget arbeid slik at de kan bygge opp sterke og levedyktige prosjekter. Ordningen er forholdsvis ny, men vi har allerede sett resultater ved at noen av de prosjektene som har mottatt tilskudd i 2018 startet med et fordypningsstipend. For å bidra ytterligere til rekruttering av nye stemmer har vi et nært samarbeid med Mediefabrikken i Akershus, og E6 Mediaverksted i Fredrikstad. Mediefabrikken har arbeidet med talentutviklingsprogrammer i mange år, og er også en av hovedaktørene bak Talent Norge-satsingen FilmLab. Sammen med E6 Mediaverksted prøver vi fra 2019 ut nyskapningen Viken UNG stipend for spillutvikling. Vi tror generelt sett at hele vårt felt har godt av en tettere samhandling mellom film- og spillbransjen. Som en synliggjøring av dette vil vår film-og spillkonsulent fra og med 2019 ha et helhetlig blikk på dette.

Viken filmsenter har i løpet av året møtt kritikk for at en for stor andel av tilskuddene våre går til søkere med Oslo-adresse. Vi forstår frustrasjonen og tar kritikken på alvor. Men å lese tallene for tildelinger av tilskudd alene gir ikke hele bildet av et filmsenters arbeid. Vi gjennomfører bransjebyggende tiltak og vi samarbeider med miljøer som organiserer utviklingsarbeid for unge og talenter over hele regionen. Produksjoner foregår på kryss og tvers av regionen; det er flere viktige stabspersoner som kan ha tilhold andre steder enn Oslo, og opptakssted trenger ikke være i samme område som søkers adresse. Ser man på i hvilken grad søkere fra områder utenfor Oslo får tilslag på sine søknader, er ikke dette endret i stor grad fra perioden før Oslo ble med i filmsenteret. Muligheten for å få tilskudd er med andre ord ikke så ulik nå fra tidligere, selv om det tilsynelatende kan se slik ut.

For å vende tilbake til den nye kulturmeldingen tror vi at den kan bidra til å videreutvikle den arbeidsdelingen som er etablert på film- og spillområdet mellom nasjonalt og regionalt nivå. Fra 2017 er disse nivåene samlet under en felles forskrift – og hele landet har nå fått regionale filmsentre. Med Kulturdepartementets midler skal vi alle arbeide for å få fram kvalitet som kan bidra samfunnsbyggende. Dette har vært en viktig bakgrunn for at Viken filmsenter har ønsket å løfte fram behovet for en styrking av Oslos særskilte situasjon – spesielt med tanke på områdene mangfold og rekruttering. Vi har etterlyst en tydeliggjøring av de oppgavene og målene det regionale arbeidet skal ha fra departementet fordi vi både vil og kan ta ansvar og bidra på disse områdene.

 

Viken filmsenter
Publisert 28. november 2018

Ånund Austenå

Daglig leder

Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.