Logo – Viken Filmsenter
Tilskuddsordninger

Tilskudd til audiovisuelle verk

Viken filmsenter forvalter ca. 13 millioner kroner i tilskudd til audiovisuelle verk. Tilskuddsordningen er uten søknadsfrister og felles for alle formater.

For å være garantert utbetaling av rater og stipender før fellesferie har Viken filmsenter frist for innsending av utbetalingsanmodninger med tilhørende dokumentasjon 21. juni.

Om tilskuddsordningen

Det gis tilskudd til fremstilling av audiovisuelle verk innen formatene dokumentarfilm, kortfilm, spill og andre interaktive audiovisuelle verk.

Søknaden er prosjektbasert og det søkes tilskudd til gjennomføring av en avgrenset fase i utviklingen/produksjonen av prosjektet. Det er ingen definerte begrensninger på søknadssum.

Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er normalt 4-6 uker.

 • Krav og vilkår

  Her kan du lese mer om forutsetninger for å kunne søke ordningen.

  • Hvem kan søke?

   • Søker må være et foretak. Alle foretak som driver næringsvirksomhet, kan søke tilskudd. Ideelle organisasjoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.
   • Søker skal ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål, eller skal kunne dokumentere betydelig erfaring innen filmproduksjon eller spillutvikling.
   • Prosjektet skal ha regional tilknytning til Viken filmsenter ved at selskapets forretningsadresse og/eller nøkkelpersoners bostedsadresse er innenfor filmsenterets eierfylker (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold).
   • Norsk minoritetsprodusent kan søke tilskudd til utenlandsk co-produksjon etter bestemmelsene som er gitt av forskriftene.
  • Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

   Viken filmsenter har avgrensninger for hva det kan søkes tilskudd til, utover det som kommer frem av forskriftene. Det kan ikke søkes tilskudd til:

   • Prosjektfaser som utelukkende har manusutvikling som resultat.
   • Prosjektfaser som utelukkende omfatter lanseringsvirksomhet.
   • Fiksjonsprosjekt i langformat, dvs spillefilm og dramaserier med en samlet lengde over 60 minutter. Dette gjelder også tidlig idéutvikling og utvikling av pilot.
   • Prosjekter som inngår i et utdanningsløp, eller hvor nøkkelpersonene er studenter/elever.
   • Produksjon av innhold som reklame, nyheter eller oppdragsfilm.
   • Produksjon av materiale som kun skal vises i lukkede distribusjonssystemer.
  • Kan man søke flere ganger med samme prosjekt?

   Det kan søkes tilskudd til samme prosjekt i flere faser, men det kan kun søkes for én fase om gangen. Det er mulig å søke for en ny fase før forrige fase er avsluttet, men for å anmode om ny utbetaling må sluttrapport for alle tidligere faser være innsendt og godkjent.

   Får du avslag på en søknad er det mulig å søke tilskudd på nytt med samme prosjekt. Det forventes da at det har skjedd en vesentlig endring i prosjektet eller premissene for søknaden. Endringer siden forrige søknad beskrives i eget felt i søknadsskjema.


 • Hjelp til søknaden

  Søknadsskjemaet vårt gir deg veiledning underveis på hva som skal fylles ut. Her er noen emner det er lurt å sette seg inn i på forhånd.

  • Registrering i Regportal

   Innlogging:
   Regportal bruker ID-porten til innlogging.

   Registrering privatperson:
   Søkere skal registrere seg som privatperson.

   Registrering foretak:
   Førstegangsregistrering av et foretak må foretas av daglig leder/styreleder – eller annen person som er tilknyttet selskapet i Brønnøysundregisteret.
   Når filmsenteret har godkjent foretaksregistrering kan administrator «administrere selskap» og invitere andre personer som brukere under «administrer brukerkonto«. Som bruker får du tilgang til å opprette søknad, anmode og rapportere.
   De som ikke har tilknytning til selskapet i Brønnøysundregisteret kan bli bruker ved å «søke om tilknytning til ny organisasjon» ved innlogging eller under «Min profil«. Søknaden godkjennes av administrator for selskapet i Regportal.

  • Hva skal være med i søknaden?

   Obligatoriske vedlegg
   Disse dokumentene er obligatorisk å legge ved søknaden og burde være klart før du søker:

   • Prosjektbeskrivelse – En beskrivelse av hva prosjektet går ut på, hvilke sentrale egenskaper det innehar og hva det søker å bli som sluttprodukt.
   • Produsentnotat – En redegjørelse for hvordan prosjektet er tenkt gjennomført, hvilke ressurser det dras nytte av og hvilken rolle prosjektet er tenkt i et større utviklingsløp for selskapet og de involverte.
   • Publiseringsnotat – En redegjørelse for hvordan prosjektet skal nå et publikum, hvordan prosjektet er tenkt publisert/fremvist og hvilke strategier som finnes for salg/distribusjon.
   • Budsjett – Et kostnadsbudsjett for fasen det søkes tilskudd til

    

   Andre vedlegg
   Det er også andre dokumenter som det kan være lurt å legge ved, avhengig av format og hvilken fase prosjektet befinner seg i:

   • Manus – forventes for kortfilmsøknader
   • Spilldesigndokument (GDD) – forventes for spillsøknader
   • Reginotat/Regikonsept
   • Produksjonsplan
   • Bekreftelser på tilgang/deltakelse/samarbeid – dersom eksterne aktørers deltagelse eller samarbeid utgjør en verdi for prosjektet bør dette dokumenteres
  • Definering av prosjektfase

   Tilskuddsordningen lar søker selv definere omfanget av fasen det søkes tilskudd til. Det er derfor viktig å danne et tydelig bilde av hvilket stadium prosjektet befinner seg i, og hva som ønskes oppnådd som resultat etter endt prosjektfase. Et prosjekt kan søke tilskudd til flere faser, men disse kan ikke overlappe hverandre. Det er mulig å sende søknad om tilskudd til en ny fase før forrige fase er avsluttet, men tidligere faser må være avsluttet før utbetalingsanmodning på ny fase kan godkjennes.

  • Budsjett og finansiering

   Viken filmsenter ønsker å bidra til at prosjekter skal ha en sunn økonomi med gode arbeidsforhold. Derfor stilles det krav til at du har et tydelig bilde av inntekter og utgifter knyttet til prosjektet og fasen det søkes tilskudd. Søknaden krever budsjett og finansieringsplan spesifikt for fasen det søkes tilskudd, men der det er hensiktsmessig kan ytterligere dokumentasjon på finansiering og budsjett legges ved.

   Budsjett
   Budsjettet skal vise alle de planlagte utgiftene for søknadsfasen. Oppsettet for budsjettet trenger ikke følge en bestemt mal, men vi anbefaler å bruke standard kontoplan for regnskapsføring. Regnskapet ved rapportering skal senere settes opp i samsvar med godkjent budsjett, dvs at du skal bruke samme mal/ kontoplan som ble brukt ved aksept av tilskudd. Det oppfordres til å bruke et regnskapssystem/program som kan skille ut inntekter/utgifter knyttet til en bestemt fase, enten ved at man fører fasen som et eget avdelingsregnskap eller ved at man kan hente ut kostnader bokført i en bestemt tidsperiode.

   Finansieringsplan
   Finansieringsplanen skal gi et bilde av hvordan gjennomføring av prosjektfasen er tenkt finansiert. I søknadskjema skal finansieringskildene oppgis og krysses av på om finansieringen kan regnes som bekreftet. Det er mulig å søke tilskudd før all finansiering er bekreftet, men ved anmodning om utbetaling av tilskudd må budsjett og finansieringsplan godkjennes og bekreftes.

   Finansiering deles inn i hovedkategoriene offentlig og privat og det er krav til maksimal andel offentlig tilskudd som kan gis til et prosjekt. Det er derfor viktig at søker setter seg inn i gjeldende regler for dette. Nærmere informasjon finner du under forskrifter, retningslinjer og saksbehandling..

   De ulike finansieringsformene har ulike krav til dokumentasjon:

   • Tilskudd offentlig/privat – dokumenteres med tilskuddsbrev
   • Egenkapital – dette er søkerens disponible midler og dokumenteres med kontoutskrift/bekreftelse fra bank
   • Arbeidskreditt – arbeidstid som investeres i prosjektet dokumenteres med avtale for hvem som skal utføre arbeidet, antall timer, timesats og plan for utbetaling. Avtalen skal være signert av den som utfører arbeidet. Arbeidskreditt skal basere seg på gjeldende markedspris. Egeninnsats skal kostnadsføres i budsjett sammen med sosiale kostnader.
   • Kreditt utstyr – gratis lån av utstyr dokumenteres med egen avtale tilknyttet prosjekt
   • Lån – dokumenteres med lånebevis
  • Kulturtesten

   I henhold til forskriftene skal søknaden om tilskudd gjelde et kulturprodukt. Dette bekreftes ved at søker besvarer det som kalles ‘kulturtesten’. Dette er fire vilkår som går på prosjektets kulturelle forankring. Minst tre av vilkårene skal være oppfylt. Viken filmsenter legger til grunn følgende tolkning av kulturtesten:

   1. Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk. Det betyr at handlingsforløpet for prosjektet, eller den litterære framstillingen av prosjektideen, skal i sin første form være skrevet på norsk eller samisk.
   2. Hovedtema og/eller innhold er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold. Prosjektet kan også være knyttet til norske forhold gjennom opphavsperson eller ved at det har en definert norsk målgruppe. Vilkåret blir vurdert skjønnsmessig.
   3. Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land. Dersom handlingen foregår i en fiktiv verden, vil vurdering baseres på opphavspersons bosted eller personlig tilknytning til Norge/EØS.
   4. Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsperson eller utøvende kunstner bosatt i Norge eller et annet EØS-land. Med vesentlig bidrag menes kunstnerisk bidrag fra opphavsperson eller utøvende kunstnere. Med bosatt menes at man har folkeregistrert adresse i Norge/EØS. Statsborgerskap er uvesentlig i denne sammenheng.

    

   For samproduksjoner hvor søker er norsk minoritetsprodusent gjelder forskriftens vilkår for definisjonen av kulturprodukt, § 3-3, bokstav c.

  • Inspirasjon til søknaden


Kontakt

Ta kontakt via e-post om du har spørsmål eller behov for en avklaring i forkant av en søknad.

Janic Heen

Film- og spillkonsulent
Telefon: +47 901 36 829
E-post: janic@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.