Logo – Viken Filmsenter

Spill- og filmkulturelle tiltak

Ingen midler til spill- og filmkulturelle tiltak i Viken filmsenters region.

Det vil dessverre ikke bli utlyst midler til spill- og filmkulturelle tiltak i vår region. Ordningen med tildeling av midler til spill- og filmkulturelle tiltak ble overført fra Norsk filminstitutt (NFI) til regionale filmsentre i 2020. Viken filmsenter ble allerede da tildelt et betydelig lavere beløp til tiltak i vår region enn det NFI selv hadde tildelt slike tiltak i vår region. Når vi gjennom de siste årene registrerer at vi ikke er en del av en styrket regional satsing må vi prioritere hardt. For oss – og søkerne – er det ikke hensiktsmessig at vi administrerer en tilskuddsordning uten tilstrekkelige midler.

Vi forstår at det kan ramme gode og viktige tiltak som trenger økonomisk støtte, og beklager dette. Vi henviser til Norsk filminstitutt og deres søkbare ordninger.

Filmsenterets ordning med løpende behandling av søknader om tilskudd til audiovisuelle verk er IKKE berørt av dette, og fortsetter som vanlig.
Mer informasjon om ordningen tilskudd til audiovisuelle verk her. 

Søknadsveiledning

 • 1. Hvordan fungerer søknadssystemet?

  Søknader sendes inn og saksbehandles via regportal.no.

  Søknadsfrister oppgis på våre hjemmesider vikenfilmsenter.no.

  Saksbehandling er beregnet til ca. 4 uker. Dersom søknaden innvilges, vil du motta et tilskuddsbrev med nærmere informasjon om utbetaling og rapportering. Ved avslag får du tilsendt et avslagsbrev. Tildelinger besluttes av fagansvarlig i samråd med daglig leder i Viken filmsenter.

  Dersom du ikke har sendt oss tilstrekkelig informasjon til at søknaden kan behandles (se krav til søknaden under punkt 5 nedenfor), vil søknaden avvises og du er velkommen til å sende inn ny søknad innen neste søknadsfrist.

  Har du spørsmål til søknadssystemet kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

 • 2. Hvem kan søke?

  Ordningen er rettet mot audiovisuelle prosjekter som fremmer mangfold og lokal forankring og er ment for prosjekter som vises på arenaer utenfor ordinære distribusjonsformer.

  Ordningen retter seg mot:

  • arrangører i Viken fylkeskommune og Oslo.
  • tiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst.
  • seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til en filmvisning.
  • tidsbegrensete prosjekter med definert begynnelse og slutt.
  • tiltak arrangert av aktører som ikke har filmformidling som sin primære virksomhet.

   

  Tiltak med kuratert innhold av uavhengig arrangør prioriteres. Det vil blant annet si at søknader fra filmskapere eller distributører om tiltak som promoterer/viser egen film(er) ikke skal prioriteres.

   

 • 3. Formål

  Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i det audiovisuelle tilbudet, for voksne og barn, og stimulere den audiovisuelle kulturen i Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

  Tilskudd er hjemlet i Kulturdepartementets overordnede forskrift for produksjon og formidling av audiovisuelle verk:

  • 5.Formål med tilskudd til formidling av audiovisuelle verk

   

  Tilskudd til formidling av audiovisuelle verk skal bidra til at publikum i Norge får tilgang til et bredt og variert tilbud av norske og utenlandske filmer og norske dataspill med høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet. Tilskudd skal også bidra til formidling av filmhistorie og kunnskap om norsk og utenlandsk film og dataspill, gi økt film-, dataspill- og mediekompetanse og bidra til et profesjonelt miljø for formidling av audiovisuelle verk i Norge.

 • 4. Dette kan du søke om

  For søknader som gjelder filmfestivaler eller større dataspillarrangementer som går over flere dager gis det tilskudd til maks 60% av bekreftet finansiering, med en øvre grense på 80.000 kr.

  Det gis ikke støtte til ordinær drift.

  Tiltak som kan søke tilskudd i disse ordninger prioriteres ikke:

  – Viken filmsenters tilskudd: Tiltak for barn og unge

  – NFIs tilskudd: lokale film og kinotiltak, lanseringstilskudd og filmfestivaler

 • 5. Vilkår for tilskudd

  • Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte
  • Arrangementet må være åpent for et allment publikum
  • Arrangementet må finne sted i filmsenterets virkeområde

   

  Krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Søker skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

   

 • 6. Prioritering og vekting av søknader

  Vi gjør en helhetlig vurdering av tiltakets innhold, kvalitet og gjennomføringsevne. I tillegg tas det hensyn til mangfold, lokal forankring og geografisk fordeling.

  Tiltak med kuratert innhold av uavhengig arrangør prioriteres. Det vil blant annet si at søknader fra filmskapere eller distributører om tiltak som promoterer/viser egen film(er) ikke skal prioriteres.

  For søknader som gjelder filmfestivaler, dataspilltreff elle andre lignende audiovisuelle arrangementer, gis det tilskudd til maks 60% av bekreftet finansiering.

  Tiltak som kan søke tilskudd i disse ordninger prioriteres ikke:

  – Viken filmsenters tilskudd: Tiltak for barn og unge

  – NFIs tilskudd: lokale film og kinotiltak, lanseringstilskudd og filmfestivaler

 • 7. Klageadgang

  Vedtak gjort av Viken filmsenter kan påklages ifølge forvaltningslovens bestemmelser.

  Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter som underinstans. Klager sendes til Viken filmsenters styre som behandler klagen. Styret kan omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres sendes saken videre til Medieklagenemnda.

  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

   

  Se mer om saksgangen til nemnda her

Marie Bakke Bøhmer

Ansvarlig organisasjonsutvikling og administrasjon

Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.