Logo – Viken Filmsenter

Filmkulturelle tiltak

Ønsker du å lage et filmarrangement? Her kan du søke om tilskudd til filmarrangementer som retter seg mot et allment publikum. Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal.

Viken filmsenter har fra og med 2020 overtatt tilskuddsordningen «Filmkulturelle tiltak» fra Norsk filminstitutt (NFI). Søknader om lokale filmarrangement i Viken fylkeskommune og Oslo kommune skal derfor rettes til Viken filmsenter fremover.

Filmsenteret har dessverre kun mottatt 583 000 kroner til tilskuddsordningen. Det innebærer en reell nedgang på over 30% sammenlignet med fjorårets tildelinger på 845 000 kroner  til vår region. Kuttet er beklagelig og vil gå utover mange av de gode filmkulturelle tiltakene i vår region. Vi vil, sammen med dere som er aktuelle søkere og tilskuddsmottakere, fremover arbeide for at tilgjengelige tilskuddsmidler i denne ordningen kommer opp på tidligere års nivå.

 

Maksimalt tilskuddsbeløp er  kr 100.000,- 
For søknader som gjelder filmfestivaler gis det tilskudd til maks 60% av bekreftet finansiering, med en øvre grense for tilskudd på kr 100.000,-. 

 

Søknadsfrister: 15. februar og 15. august 2021

 

Mer informasjon om vår nye søknadsportal finner du HER.

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Forskrifter og retningslinjer

Søknadsveiledning

 • 1. Hvordan fungerer søknadssystemet?

  Alle søknader og saksbehandling går gjennom vår søknadsportal www.regportal.no.

  Søknadsfrister: 15 februar og 15. august 2020.

  Dersom du ikke har sendt oss tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle søknaden (se krav til søknaden under punkt 5 nedenfor), vil søknaden avvises og du er velkommen til å sende inn ny søknad innen neste søknadsfrist. Tildelinger besluttes av fagansvarlig i samråd med daglig leder i Viken filmsenter. Saksbehandling er beregnet til ca. 4 uker. Dersom søknaden innvilges vil du motta et tilskuddsbrev med nærmere informasjon om utbetaling og rapportering. Ved avslag får du tilsendt et avslagsbrev.

  Har du spørsmål til søknadssystemet kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

 • 2. Hvem kan søke?

  Ordningen retter seg mot arrangører av:

  • Filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst
  • Seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til film
  • Arrangementer med fokus på kortfilm og dokumentarfilm
  • Mindre filmfestivaler som søker tilskudd under 100.000 kroner

   

  Den som søker, må være en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

  Er du arrangør av filmfestival og vil søke om mer enn 100.000 kroner, må du søke Norsk filminstitutt under egen festivalordning.

 • 3. Formål

  Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

 • 4. Dette kan du søke om

  Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til markedsføring, honorarer og reise og opphold for gjester.

  Maksimalt søknadsbeløp: 100 000 NOK.
  Størrelsen på tildelt beløp fastsettes ut i fra en samlet vurdering av tiltaket.

  For søknader som gjelder filmfestivaler gis det tilskudd til maks 60% av bekreftet finansiering, med øvre grense på 100.000 kr.

   

 • 5. Vilkår for tilskudd

  • Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.
  • Arrangementet må være åpent for et allment publikum.
  • Arrangementet må finne sted i vår region

   

  Krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Søker skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet.
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

   

 • 6. Prioritering og vekting av søknader

  Vi gjør en helhetlig vurdering av tiltakets innhold, kvalitet og gjennomføringsevne. I tillegg tas det hensyn til mangfold, lokal forankring og geografisk fordeling.

  Vi vil prioritere tiltak som rettes mot filmer utenfor ordinær distribusjon.

  Vi vil ikke prioritere tiltak som du kan søke om under andre ordninger, som for eksempel filmsenterets tiltak for barn og unge eller Norsk filminstitutts lokale film og kinotiltak og  lanseringstilskudd. Det samme gjelder støtte til filmpriser, som kan gis som en del av tilskudd til Norsk filminstitutts ordning for filmfestivaler.

  Tildelinger besluttes av fagansvarlig i samråd med daglig leder i Viken filmsenter. Tilskuddsbeløpet fastsettes etter en samlet vurdering av tiltaket.

  Saksbehandlingstid er normalt 4 uker.

 • 7. Klageadgang

  Vedtak gjort av Viken filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningslovens bestemmelser.

  Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter som underinstans. Klager sendes til Viken filmsenters styre som behandler klagen. Styret kan omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres sendes saken videre til Medieklagenemnda.

  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

   

  Se mer om saksgangen til nemnda her: 

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.