Logo – Viken Filmsenter

Spill- og filmkulturelle tiltak

Her kan du søke om tilskudd til arrangementer og visninger av audiovisuelle verk som retter seg mot et allment publikum.

Ordningen skal bidra til bredde og kvalitet i det audiovisuelle tilbudet, for voksne og barn, og stimulere den audiovisuelle kulturen i Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

Viken filmsenter overtok tilskuddsordningen fra Norsk filminstitutt i 2020.  Tilgjengelige midler i ordningen i 2021 er NOK 552 000,-

Søknadsfrist: 1. mars og 15. august 2021
Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 100.000,-
For søknader som gjelder filmfestivaler, dataspilltreff eller andre lignende audiovisuelle arrangementer gis det tilskudd til maks 60% av bekreftet finansiering.

Mer informasjon om vår søknadsportal finner du HER.

 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Forskrifter og retningslinjer

Tilskudd er hjemlet i Kulturdepartementets overordnede forskrift for produksjon og formidling av audiovisuelle verk:

 • 5.Formål med tilskudd til formidling av audiovisuelle verk

Søknadsveiledning

 • 1. Hvordan fungerer søknadssystemet?

  Søknader sendes inn og saksbehandles via regportal.no.

  Søknadsfrister oppgis på våre hjemmesider vikenfilmsenter.no.

  Saksbehandling er beregnet til ca. 4 uker. Dersom søknaden innvilges, vil du motta et tilskuddsbrev med nærmere informasjon om utbetaling og rapportering. Ved avslag får du tilsendt et avslagsbrev. Tildelinger besluttes av fagansvarlig i samråd med daglig leder i Viken filmsenter.

  Dersom du ikke har sendt oss tilstrekkelig informasjon til at søknaden kan behandles (se krav     til søknaden under punkt 5 nedenfor), vil søknaden avvises og du er velkommen til å sende inn ny søknad innen neste søknadsfrist.

  Har du spørsmål til søknadssystemet kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

 • 2. Hvem kan søke?

  Ordningen retter seg mot arrangører av:

  • Formidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av audiovisuelle verk i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst
  • Seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til audiovisuelle verk
  • Mindre filmfestivaler, dataspilltreff eller andre lignende audiovisuelle arrangementer som søker tilskudd under 100.000. Arrangementene skal være åpne for publikum og tilby et sammensatt program av et vist omfang.

   

  Den som søker, må være en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

  Er du arrangør av filmfestival og vil søke om mer enn 100.000 kroner, må du søke Norsk filminstitutt under egen festivalordning.

 • 3. Formål

  Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i det audiovisuelle tilbudet, for voksne og barn, og stimulere den audiovisuelle kulturen i Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

  Tilskudd er hjemlet i Kulturdepartementets overordnede forskrift for produksjon og formidling av audiovisuelle verk:

  • 5.Formål med tilskudd til formidling av audiovisuelle verk

   

  Tilskudd til formidling av audiovisuelle verk skal bidra til at publikum i Norge får tilgang til et bredt og variert tilbud av norske og utenlandske filmer og norske dataspill med høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet. Tilskudd skal også bidra til formidling av filmhistorie og kunnskap om norsk og utenlandsk film og dataspill, gi økt film-, dataspill- og mediekompetanse og bidra til et profesjonelt miljø for formidling av audiovisuelle verk i Norge.

 • 4. Dette kan du søke om

  Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til markedsføring, honorarer og reise og opphold for gjester. Maksimalt søknadsbeløp: 100 000 NOK.

  Størrelsen på tildelt beløp fastsettes ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

  For søknader som gjelder filmfestivaler eller større dataspillarrangementer som går over flere dager gis det tilskudd til maks 60% av bekreftet finansiering, med en øvre grense på 100.000 kr.

 • 5. Vilkår for tilskudd

  • Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte
  • Arrangementet må være åpent for et allment
  • Arrangementet må finne sted i filmsenterets virkeområde

   

  Krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Søker skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

   

 • 6. Prioritering og vekting av søknader

  Vi gjør en helhetlig vurdering av tiltakets innhold, kvalitet og gjennomføringsevne. I tillegg tas det hensyn til mangfold, lokal forankring og geografisk fordeling.

  Vi vil prioritere tiltak som rettes mot audiovisuelle verk utenfor ordinær distribusjon.

  Vi vil ikke prioritere tiltak som du kan søke om under andre ordninger, som for eksempel filmsenterets tiltak for barn og unge eller Norsk filminstitutts lokale film og kinotiltak og lanseringstilskudd. Det samme gjelder støtte til filmpriser, som kan gis som en del av tilskudd til Norsk filminstitutts ordning for filmfestivaler.

  Tildelinger besluttes av fagansvarlig i samråd med daglig leder i Viken filmsenter. Tilskuddsbeløpet fastsettes etter en samlet vurdering av tiltaket.

  Saksbehandlingstid er normalt 4 uker.

 • 7. Klageadgang

  Vedtak gjort av Viken filmsenter kan påklages ifølge forvaltningslovens bestemmelser.

  Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter som underinstans. Klager sendes til Viken filmsenters styre som behandler klagen. Styret kan omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres sendes saken videre til Medieklagenemnda.

  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

   

  Se mer om saksgangen til nemnda her

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.