Logo – Viken Filmsenter

Tiltak for barn og unge

Ønsker du å arrangere kurs eller verksteder som styrker framtidens unge film- og spillutviklere?

Filmsenteret forvalter øremerkede midler fra Kultur- og likestillingsdepartementet til aktiviteter som søker å heve kompetansen til unge filmskapere og spillutviklere i Viken-regionen og Oslo.

Eksterne aktører som ønsker å arrangere kompetansehevende tiltak inviteres til å søke filmsenteret om midler til dette. Søknader sendes inn og behandles i vår søknadsportal.

Ordningen er blitt revidert og det gis ikke tilskudd til rene mesterklasser eller rene visninger. Det kan søkes om tilskudd til verksteder, kurs, seminarer eller lignende for unge mellom 13 –26 år.

Søknadsfrister: 15. mai  og 15. november

 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Søknadsveiledning

 • 1. Hvordan fungerer tilskuddsordningen?

  Alle søknader og saksbehandling går gjennom vår søknadsportal www.regportal.no. Søknadsfrister: 15. mai og 15. november.

  Dersom du ikke har sendt oss tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle søknaden (se krav til søknaden under punkt 4 nedenfor), vil søknaden avvises og du er velkommen til å sende inn ny søknad innen neste søknadsfrist. Tildelinger besluttes av fagansvarlig i samråd med daglig leder i Viken filmsenter. Saksbehandling er beregnet til 4-6 uker. Dersom søknaden innvilges vil du motta et tilskuddsbrev med nærmere informasjon om utbetaling og rapportering. Ved avslag får du tilsendt et avslagsbrev.

  Har du spørsmål til tilskuddsordningen eller hvordan du søker kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

 • 2. Hva kan det søkes om?

  Verksteder, kurs, seminarer eller lignende for unge mellom 13–26 år.

  Det gis ikke tilskudd til rene mesterklasser eller rene visninger.

  Maksimalt søknadsbeløp: 100 000 NOK.

 • 3. Hvem kan søke?

  -Virksomheten må ha organisasjonsnummer registrert i Oslo, Buskerud, Akershus eller Østfold
  -Utdanningsinstitusjoner (offentlig og private) kan ikke søke

 • 4. Krav til søknad

   

  • Prosjektbeskrivelse med informasjon om mål, målgruppe, tiltak og gjennomføring
  • Hvordan skal du nå målgruppen din?
  • Budsjett og finansieringsplan (NB: ved flere finansieringskilder må det spesifiseres om finansiering er bekreftet eller ikke)
  • Virksomhetens CV, eller tilsvarende, med kontaktinformasjon og organisasjonsnummer
 • 5. Saksgang

  Det vil alltid være er en helhetsvurdering av prosjektets kvaliteter, gjennomføringspotensial og budsjettering som ligger til grunn for et eventuelt tilskudd eller avslag.

  Vurdering og prioritering mellom søknader er også basert på en gjennomgang der vi ser samlet på faktorer som geografisk fordeling av prosjekter i regionen, målgruppens alder/erfaring, hensyn til bredde og mangfold i framtidig rekruttering.

  Tildelinger besluttes av fagansvarlig i samråd med daglig leder i Viken filmsenter. Tilskuddsbeløpet fastsettes etter en samlet vurdering av tiltaket.

  Behandlingstid: 4-6 uker.

 • 6. Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet utbetales i to rater etter at anmodning er sendt inn via søknadsportalen: www.regportal.no

  Tilskuddet er gyldig i tre måneder fra tilskuddsdato.

  Rate 1 (80% av tilskuddet) utbetales når filmsenteret har mottatt og godkjent første anmodning. Rate 2 (20% av tilskuddet) utbetales når endelig rapport og regnskap er mottatt og godkjent.

 • 7. Kreditering

  Det skal fremgå av informasjonsmateriell utarbeidet i forbindelse med tiltaket at det er gjennomført med tilskudd fra Viken filmsenter på lik linje med øvrige finansiører.

  Logo lastes ned fra våre nettsider under fanen OM OSS.
  Benytt logoen Viken UNG.

 • 8. Rapportering

  En kort rapport med informasjon om gjennomføring, måloppnåelse og eventuelle avvik oversendes Viken filmsenter etter at tiltaket er avsluttet, sammen med prosjektets sluttregnskap og Norsk filminstitutts rapporteringsskjema for tiltak for unge.

  Ved tilskudd under 100.000 kreves det ikke at regnskapsoversikten er bekreftet av revisor. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven.

  Hva bør rapporten inneholde?

  • Hva gjorde dere, når, hvor og med hvem? Vi vil gjerne vite navn og alder på deltakerne og hvor de bor (by, tettsted)
  • Ved endringer fra opprinnelig søknad ønsker vi at dere forteller om disse. Hvorfor oppstod de og hvordan er de håndtert?
  • Hvilke utfordringer har dere støtt på underveis og hvordan har dere håndtert dette?
  • Hvilke resultater er oppnådd?
  • Hva bør gjøres annerledes neste gang?
  • Legg gjerne ved bilder og lenker til eventuelt ferdige filmer. Husk å informere oss om bildene kan offentliggjøres, eller ikke, og informasjon om eventuell kreditering.
 • 9. Klageadgang

  Vedtak gjort av Viken filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningslovens bestemmelser.

  Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter som underinstans. Klager sendes til Viken filmsenters styre som behandler klagen. Styret kan omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres sendes saken videre til Medieklagenemnda.

  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

  Se mer om saksgangen til nemnda.

Kontaktperson

Tilskuddsordningen administreres av Mediefabrikken. Mediefabrikken har lang erfaring med å utvikle unge filmskapere og har siden oppstarten i 2012 vært en av våre samarbeidspartnere på Viken UNG-feltet.

Shan Qureshi

Koordinator bransjehevende tiltak

Telefon: +47 988 80 366
E-post: shan@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.