Logo – Viken Filmsenter
Viken filmsenter forvalter ca. 9 millioner kroner i tilskudd til audiovisuelle verk. Tilskuddsordningen er uten søknadsfrister og felles for alle formater.

 

Nedenfor har vi samlet all informasjon du behøver for å søke om tilskudd. Film- og spillkonsulent, Cecilie Stranger-Thorsen svarer også løpende på spørsmål om tilskuddsordningen. Ta kontakt via epost dersom du har spesifikke spørsmål eller behov for en avklaring i forkant av en søknad.

Alle søknader om tilskudd behandles i søknadssystemet Regportal. (1. januar 2021 ble også gamle saker fra Filmsøk flyttet over hit.)  Søknadsbehandlingen er løpende og tildelinger foretas kontinuerlig, med et opphold i saksbehandlingen rundt sommer og jul (se detaljer i Regportal).

Tildelinger publiseres løpende og oppsummeres kvartalsvis som fire årlige «søknadsrunder».

Ny søknadsveiledning
Det er publisert en ny søknadsveiledning med mindre justeringer, fremfor alt et forsøk på å koble vurderingskriteriene tydeligere til dokumentene som etterspørres i søknadsskjemaet. Det er også presisert i inspirasjonsdokumentet for produsentnotat at det i vurderingen legges vekt på produksjonsselskapets langsiktige planer, ikke utelukkende produksjonens gjennomførbarhet.
Søknadsveiledningen vil være gjeldende for alle søknader som behandles fra 3. januar 2022.

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Forskrifter og retningslinjer

Søknadsveiledning

 • Hvordan fungerer tilskuddssystemet?

  v.4.0 Oppdatert 16.12.21

  Denne veiledningen handler om «Tilskudd til audiovisuelle verk». For fullstendig informasjon om tilskuddsordningen, herunder hvem som kan søke og hva det gis tilskudd til: les våre retningslinjer, kapittel 1.  

  Informasjon om våre andre tilskuddsordninger finner du under «Søk tilskudd».  

  Kontakt konsulent@vikenfilmsenter.no om du er usikker på noe. 

 • 1. Hvordan søker jeg?

  Med forenklingen av søknadssystemet håper vi å gjøre søknadsprosessen enklere for søkere med færre obligatoriske krav.

  Ansvaret for at prosjektet er beskrevet tilstrekkelig ved innsending hviler likevel på søker. Kontakt oss gjerne om du er usikker på noe.

   

  Før søknad sendes inn

  • Har du spørsmål til søknadsveiledningen eller til saksbehandlingen, send en epost til konsulent@vikenfilmsenter.no med dine spørsmål. Konsulenten svarer deg på epost eller tar kontakt for en samtale eller et møte for å veilede deg.

   

  Innsending av søknad 

  • Du sender inn søknaden i søknadssystemet vårt: www.regportal.no. Det fins ingen søknadsfrister, men det er vanligvis et opphold i saksbehandlingen rundt jul- og sommerferie.
  • Du logger inn på regportal.no ved hjelp av din private bank-id.
  • Du kan registrere deg både som enkeltperson og som foretak. For å søke tilskudd må du være registrert som foretak, og første gang foretaket registreres må det være daglig leder som gjør dette. Inne i skjemaet omtales foretaket som produksjonsselskapet.
  • Første gang foretaket registreres skal det også godkjennes av Viken filmsenter. Mens godkjenningen behandles kan du begynne å arbeide med søknader.
  • Velg Viken filmsenter som tilskuddsforvalter.
  • Velg søknadsrunden «Tilskudd audiovisuelle verk».
  • Søknadsskjemaet har hjelpetekster som hjelper deg med innholdet i hver del av søknaden.
  • NB! Ønsker du å gjenbruke deler av informasjonen fra tidligere søknader kan du velge å kopiere en søknad fra oversikten på “Dine sider” (ikon til høyre i søknadslisten).
 • 2. Hvordan behandles søknaden?

  Når søknad er sendt inn

  • Først sjekker vi at de formelle kravene til søker er oppfylt og at du har sendt inn tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle søknaden. Hvis ikke, avvises søknaden som «ikke behandlet», og du må sende inn en ny søknad.
  • Når søknaden kan behandles blir den vurdert av film- og spillkonsulenten ved filmsenteret. Les mer om vurderingskriteriene nedenfor.
  • Vi har ikke mulighet til å diskutere prosjektet eller motta ytterligere dokumenter eller informasjon under saksbehandlingen.

   

  Vedtak 

  • Vedtak fattes av daglig leder ved Viken filmsenter etter innstilling fra film- og spillkonsulenten.
  • Vi har jevnlige innstillingsmøter og gir svar så raskt som mulig. Vårt mål er at søknader under 100.000 kroner skal få svar i løpet av 2-4 uker, søknader over 100.000 kroner skal få svar i løpet av 4-6 uker.
  • Innvilges du tilskudd vil du motta et tilskuddsbrev med nærmere instruksjoner.
  • Vi har laget to veiledere for føring av prosjektregnskap og for aksept, anmodning og rapportering for søkere som får tilskudd. Disse finner du sammen i menyen ovenfor, under «Rapport og regnskap».
  • Merk at tilskudd betegnes som «tilskudd med avregning»: ut ifra en prosentsats av godkjent budsjett eller regnskap. Dersom kostnadene i regnskapet blir lavere sammenlignet med godkjent budsjett skal tilskuddet avregnes slik at denne prosentsatsen opprettholdes.

   

  En ny sjanse?

  • Får du avslag har du mulighet til å be om en kort avslagssamtale med film- og spillkonsulenten.
  • Hvis du får avslag på søknaden kan du sende inn en ny søknad hvis prosjektet har utviklet seg vesentlig. Husk da å beskrive utviklingen / endringene tydelig i prosjektbeskrivelsen i den nye søknaden.
 • 3. Hvordan velger dere de prosjektene som får tilskudd?

  Formål og fokus i tildelingene

  Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk (§1) slår fast at tilskuddene skal bidra til:

  1. et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner av høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet,
  2. at audiovisuelle verk når et stort publikum i Norge og utlandet,
  3. en profesjonell, likestilt og mangfoldig audiovisuell bransje med sunn økonomi.

  Ut fra dette formålet ber vi i søknadsskjemaet om tre kjernedokumenter: prosjektbeskrivelse (a.), produsentnotat (d.) og publikumsanalyse (b.).

  Arbeidet med vurdering og prioritering dreier seg likeledes omkring tre kjernetema: innhold (a.), selskapsutvikling (d.) og publikumsarbeid (b.).

   

  Vurdering

  Film- og spillkonsulenten gjør en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, – markedsmessige forhold. Spørsmål som dukker opp i vurderingsarbeidet kan være:

   

   Innhold

  • Preges prosjektet av fortellerkraft eller nødvendighet som kan skape avtrykk?
  • Har det en original og tydelig stemme eller form?
  • Kan det bidra til at vi forstår oss selv bedre som komplekse mennesker og samfunn?

   

  Selskapsutvikling

  • Er prosjektet gjennomførbart i forhold til budsjett og finansieringsplan?
  • Har søker en langsiktig strategi for hvordan prosjektet skal posisjonere og styrke produksjonsselskapet eller de andre som er involvert?
  • Fins det en unik sammensetting av aktører eller interessante partnerskap som bedrer mulighetene for at prosjektet / aktørene når sine mål?

   

  Publikumsarbeid

  • Har søker utviklet kunnskap om målgruppen og deres motivasjon for å engasjeres i prosjektet?
  • Relevans: Samspiller prosjektet med tema eller tendenser i tiden som gjør at det vil stå ut i mengden av tilgjengelig innhold?
  • Har søker en strategi for å utnytte dette potensialet?

   

  Prioritering

  Forskriftens §3-5, punkt a) til e) konkretiserer hensyn konsulenten legger vekt på i vurdering og prioritering av prosjekter. I tillegg legges det vekt på Viken filmsenters egne prioriteringshensyn:

  • nye samarbeidskonstellasjoner og bredde i bransjen
  • prosjekter i en tidlig fase
  • prosjekter med sterk regional tilknytning

   

  Beslutning og vedtak

  Basert på innstilling fra konsulenten tar daglig leder ved Viken filmsenter vedtak på innstillingsmøter, hvor ytterligere prioriteringsdiskusjoner kan finne sted.

  Generelt er det for mange gode prosjekter i forhold til de midlene vi forvalter. Det er derfor ingen garanti for å få tilskudd selv om man oppfyller ett eller flere prioriteringshensyn.

 • 4. Hvordan klager jeg?

  Vedtak gjort av Viken filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningslovens bestemmelser.

  Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter som underinstans. Klager sendes til Viken filmsenter og Viken filmsenters styre vil behandle klagen. Styret kan omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres sendes saken videre til Medieklagenemnda.

  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

  Mer om saksgangen til nemda: www.klagenemndssekretariatet.no/medieklagenemnda/saksgangen

FAQ

 • Ofte stilte spørsmål

  Les gjerne søknadsveiledningen ovenfor for grunnleggende innføring i tilskuddsordningen. Her har vi samlet andre spørsmål vi har fått, og vi fyller på fortløpende. 

  Svarer vi ikke på ditt spørsmål? Send det til konsulent@vikenfilmsenter.no. 

   

 • Kan jeg fremdeles søke produksjonstilskudd?

  Du kan søke tilskudd til alle fasene av prosjektet. Vi har gått bort fra å kalle tilskudd «utvikling» eller «produksjon» fordi vi ønsker å gi større fleksibilitet med hensyn til finansiering av prosjektets ulike faser.  

 • Må prosjektet fullfinansieres før jeg mottar tilskuddsmidlene?

  Ja, fasen du søker tilskudd til må være fullfinansiert. Når du sender  inn anmodning av første rate ferdigstiller du finansieringsplanen der bare bekreftet finansiering blir godkjent.

 • Hva om jeg ikke får fullfinansiert prosjektfasen?

  Hvis det skjer endringer i finansieringsplanen skal du oppdatere denne når du anmoder om første rate. Ønsker du å endre eller nedjustere ambisjonene for prosjektet opplyser du også om dette.

  Endringene skal vurderes og eventuelt godkjennes av produksjonsrådgiver før første rate kan utbetales. 

   

 • Hva gjør jeg hvis jeg bare vil søke tilskudd til kortfilmen jeg skal lage?

  Du kan velge hva du søker tilskudd til: Du kan søke som i dag, med hele produksjonsbudsjettet, da vil et eventuelt tilskudd fra oss avvente fullfinansiering av produksjonen.

  Du kan også velge å søke om midler til en fase av prosjektet som vil resulterer i en konkret delproduksjon: å skape en pilot, skyte en scene eller lignende. Da ønsker vi at du forklarer hvordan dette delmålet vil hjelpe i realiseringen av prosjektet, samt i hvor stor grad resultatet kan stå på egne bein.   

 • Kan man søke om tilskudd til etterarbeid?

  Man kan søke om tilskudd i alle faser av prosjektet. Iht. prioriteringene våre har vi et fokus på tilskudd til prosjekter i en tidlig fase. 

  Uansett hvilken fase du søker til er det viktig at du gir en tydelig fremstilling av hva som er helhetsvisjonen for prosjektet, hva som allerede er gjort og hvilket arbeid som gjenstår. Målsettinger for den konkrete fasen skal også oppgis.  

  Det vil være vesentlig ved søknad om tilskudd til etterarbeid at søker vedlegger tilstrekkelig material fra produksjonen for å kunne bedømme prosjektets potensiale (grovklipp eller utdrag, samt manus/treatment).

 • Hva er det største beløpet man kan søke om?

  Det finnes ikke noe tak for søknadssum.  

  Hvis du søker under 100.000 NOK får du raskere svar og prosjektet kan ha en løsere form. Vi forestiller oss at dette er en god måte å kunne komme i gang med arbeidet. 

 • Er noe forskjell om man søker på dokumentar, spill eller kort fiksjon?

  Alle tilskudd går av den samme potten tilskuddsmidler og behandles av samme konsulent, så det spiller prinsipielt ingen rolle om man søker som dokumentar, spill eller kort fiksjon.  

  Du skal imidlertid være obs på at de ulike formatene er underlagt forskjellig regler for maksimalt offentlig tilskuddse «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon», paragraf 3.14. 

 • Hvordan skal jeg som spillutvikler forholde meg til alle filmtermene?

  Vi har forsøkt å gjøre det nye søknadssystemet mer nøytralt i forhold til formater og bransjer, men det er ikke alltid lett å favne på tvers av alle formater. Vi bruker oftest «fortelling» om prosjekter fra spill til kunstprosjekter til tradisjonell dramaturgi. Og vi bruker «publikum» når vi tenker på kinogjengere, TV-seere, mobilbrukere eller spillere.  

 • Kan jeg søke tilskudd til et prosjekt flere ganger?

  Ja, du kan søke så mange ganger du vil, så lenge prosjektet utvikler seg. Hvis du tidligere har fått avslag så skal du adressere utviklingen tydelig i prosjektbeskrivelsen.

  For å behandle nye søknader behøver vi en rapport over hva som er gjort i tidligere fase, samt lenke til materialet som er produsert. 

 • Må jeg levere revisorattestert regnskap?

  Vi følger NFIs retningslinjer for rapportering av regnskap.
  Alle tilskudd over kr 200 000 skal levere særattestasjon (ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger) ved sluttrapportering. Dersom samme prosjektet får tildelt nytt tilskudd kan krav til revisorattestasjon utsettes inntilkr 400 000. Kontakt oss i forkant av rapporteringen dersom du er usikker på om dette gjelder ditt prosjekt.

 • Kan jeg søke om tilskudd til å finne ut hva jeg skal gjøre?

  Du kan søke tidlig i prosessen uten å ha alle detaljer om format eller distribusjon på plass. Men du skal ha et tydelig konsept for hvordan du vil arbeide og hva du ønsker å oppnå. Vi understreker også at du skal søke med mål om å produsere en del av ditt prosjekt. 

  Generelt er det slik at jo større tilskudd du søker, jo større krav stilles til prosjektet. Så vil du søke tidlig i arbeidet lønner det seg å tenke grundig gjennom hvor mye midler du behøver for å ta det aller første steget i prosjektet. Det er fullt mulig å komme tilbake og søke mer siden.

 • Kan jeg søke uten produsent?

  Når du søker om tilskudd så står du som søker som ansvarlig produsentselskap og hovedprodusent. Alle prosjekt har derfor en produsent.   

  Hvis du søker som din egen produsent vil vi vurdere prosjektets ambisjoner og kompleksitet, samt tilskuddssummen, opp mot behovet for å ha en ekstern produsent på prosjektet.  

 • Hvordan får jeg utbetalt tilskuddet?

  Tilskuddet utbetales i to rater. Hva som skal rapporteres på de ulike ratene fremgår av ditt tilskuddsbrev. For å få utbetalt tilskudd må du anmode i Regportal. Ditt tilskudd blir lagt til utbetaling etter at din anmodning er godkjent. For detaljert informasjon se vår «Veileder aksept, anmodning og utbetaling».

 • Min søknad ble avvist, må jeg virkelig laste alt opp på nytt?

  Du må sende inn en ny søknad. Men hvis avvisningen skjedde fordi du manglet dokumentasjon kan du enkelt kopiere den gamle søknaden og legge til den oppdaterte informasjonen.

  Du gjør følgende:

  • Logg inn på søknadsportalen på vanlig måte
  • Velg «Søk tilskudd» og opprett en ny søknad.
  • Dersom det allerede er opprettet en eller flere søknader vil disse listes opp.
  • I lista vil du kunne kopiere en eksisterende søknad ved å benytte kopi-ikon til høyre i lista

  Kontakt oss hvis du har problemer!

  (Merk at hvis du skal lage en ny søknad om et helt nytt prosjekt må du opprette ny søknad fra bunnen, ellers tar systemet med informasjon fra det gamle prosjektet i finansieringsplanen)

 • Har dere noen krav til prosjekters regnskap?

  Du kan lese mer om føring av prosjektregnskap i vår Veileder.

Inspirasjonstekster

Du bestemmer selv hvordan du leverer underlaget til søknaden – du kan benytte tidligere utarbeidet materiale så lenge det gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere søknaden.

Her finner du informasjon om våre forventninger til hoveddokumentene, samt inspirasjon til innholdet:

Alle inspirasjonsdokument samlet i én pdf  for enkel utskrift her.

Kontaktpersoner

Cecilie Stranger-Thorsen

Film-og spillkonsulent

Telefon: + 47 908 84 212
E-post: konsulent@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.