Logo – Viken Filmsenter

Audiovisuelle verk

Viken filmsenter forvalter ca. 9 millioner kroner i tilskudd til audiovisuelle verk. Tilskuddsordningen er uten søknadsfrister og felles for alle formater.

Nedenfor har vi samlet all informasjon du behøver for å søke om tilskudd. Film- og spillkonsulent, Cecilie Stranger-Thorsen svarer løpende på spørsmål om tilskuddsordningen og har digitale møter med søkere som ønsker det i forkant av søknad – kontakt henne på epost for nærmere avtale.

Alle søknader om tilskudd behandles i søknadssystemet Regportal. (1. januar 2021 ble også gamle saker fra Filmsøk flyttet over hit.)  Søknadsbehandlingen er løpende og tildelinger foretas kontinuerlig, med et opphold i saksbehandlingen rundt sommer og jul (se detaljer i Regportal). Tildelinger publiseres månedlig.

 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Forskrifter og retningslinjer

Søknadsveiledning

 • Hvordan fungerer tilskuddssystemet?

  v.3.1 Oppdatert 04.02.21

  Denne veiledningen handler om «Tilskudd til audiovisuelle verk». For fullstendig informasjon om tilskuddsordningen, les våre retningslinjer, kapittel 1.  

  Informasjon om våre andre tilskuddsordninger finner du under «Søk tilskudd».  

  Kontakt oss om du er usikker på noe. 

 • 1. Hvem kan søke?

  Uavhengige audiovisuelle produksjonsforetak, etablert i Norge eller i et annet EØS-land, kan søke.

  Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret og skal ha hovedkontor i Viken-regionen (Viken fylkeskommune og Oslo kommune).

 • 2. Hva kan jeg søke om tilskudd til?

  Det kan søkes om tilskudd til «prosjekter som tar sikte på å skape et audiovisuelt verk».

  Du kan ikke søke om tilskudd til ordinær spillefilm og tv-drama over 60 minutter.

  Du kan søke om tilskudd til alle faser av prosjektet, med unntak av ren manusutvikling eller ren lanseringsvirksomhet. Målsettingene for søknaden skal resultere i praktiske delproduksjoner som prosjektet kan bygge videre på.

  Utover dette bestemmer du selv hva fasen du søker om tilskudd til skal omfatte.

  Merk at om du utelukkende søker tilskudd til etterarbeid skal du legge ved grovklipp, eventuelt manus og utdrag fra produksjonen. Filmsenteret prioriterer prosjekter i en tidlig fase, eller der tilskudd fra Viken filmsenter spiller en avgjørende rolle – se mer informasjon i retningslinjenes kapittel 1.4.

  I søknadsskjemaet velger du om du vil kategorisere verket som kort fiksjon, dokumentarinteraktiv produksjon eller «annet» (om prosjektet ditt ikke passer i disse kategoriene). Dette skyldes EU-regler for maksimalt offentlig tilskudd, se Forskrift om tilskudd til audiovisuelt verk.

  Velger du kategorien «annet» har du selv ansvar for å orientere deg i regelverket og sørge for at prosjektet oppfyller kravene til ikke-offentlig finansiering i henhold til dette regelverket.

 • 3. Hvordan søker jeg?

   

  Før søknad sendes inn  

  • Du kan når som helst be om et møte med film- og spillkonsulenten for å få vite mer om vurderingen av søknader og for å presentere deg selv og prosjektet ditt. Møtene foregår på vårt kontor i Drammen, eller per telefon, etter avtaleDu får ingen forhåndsbedømming av prosjektet ditt, men du får anledning til å stille spørsmål og får høre noen av de spørsmålene konsulenten har knyttet til prosjektet. 

   

  Innsending av søknad 

  • Du sender inn søknaden i søknadssystemet vårt: www.regportal.no. Les mer om kravene til søknad under punkt 5 nedenfor. Det fins ingen søknadsfrister, men det er vanligvis et opphold i saksbehandlingen rundt jul- og sommerferie. 
  • Har du spørsmål til søknadssystemet eller -prosessen kan du kontakte Viken filmsenters produksjonsrådgiver. 

   

  Når søknad er sendt inn 

  • Først sjekker vi at de formelle kravene til søker er oppfylt og at du har sendt inn tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle søknadenHvis ikke, avvises søknaden, og du må sende inn en ny søknad. 
  • Når søknaden kan behandles blir den vurdert av film- og spillkonsulenten ved filmsenteret. Les mer om vurderingskriteriene i kapittel 4 nedenfor.  
  • Vi har ikke mulighet til å diskutere prosjektet eller motta ytterligere dokumenter eller informasjon under saksbehandlingen. 

   

  Vedtak 

  • Vedtak fattes av daglig leder ved Viken filmsenter etter innstilling fra film- og spillkonsulenten.
  • Søknader under 100.000 kroner får vanligvis svar i løpet av 2-4 uker. Søknader over 100.000 kroner får svar i løpet av 4-6 uker. 
  • Gis du tilskudd vil du motta et tilskuddsbrev med nærmere instruksjoner.  

   

  En ny sjanse?  

  • Får du avslag har du mulighet til å be om en kort avslagssamtale med film- og spillkonsulenten. 
  • Hvis du får avslag på søknaden kan du sende inn en ny søknad hvis prosjektet har utviklet seg vesentlig. Husk da å beskrive utviklingen / endringene tydelig i prosjektbeskrivelsen i den nye søknaden. 

   

  Klage? 

  Vedtak gjort av Viken filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningslovens bestemmelser.

  Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter som underinstans. Klager sendes til Viken filmsenter og Viken filmsenters styre behandler klagen. Styret kan omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres sendes saken videre til Medieklagenemnda.

  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

  Se mer om saksgangen til nemnda.

 • 4. Hvordan velger dere de prosjektene som får tilskudd?

  Vurderingen av søknaden gjøres av film- og spillkonsulenten. Det gjøres en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige og regionale forhold i søknaden. Den endelige innstillingen tar også hensyn til Viken filmsenters prioriteringer.  

  Generelt er det for mange gode prosjekter i forhold til de midlene vi forvalterDet er derfor ingen garanti for å få tilskudd selv om man oppfyller de kunstneriske kriterier eller ett eller flere av prioriteringshensynene. 

  Kunstneriske kriterier
  I den samlede vurderingen som film- og spillkonsulenten gjør står følgende spørsmål sentralt:   

  • Intensjon: Hva er visjonen bak prosjektet og det søkeren vil lage? Hvem vil søker nå eller engasjere? Hvordan kommer intensjonen til uttrykk i valgt spilldesign, fortellertekniske eller estetiske grep? Hvordan overrasker eller utfordrer prosjektet publikum?
  • Relevans: Hvordan samspiller produksjonens intensjon med samtiden? Hvorfor skal denne produksjonen lages? Hvorfor akkurat på denne måten? Hvorfor akkurat av disse filmskaperne? Hvorfor akkurat nå?
  • Gjennomførbarhet: Hvordan underbygger prosjektets planer muligheten for å realisere intensjonen? Konsulenten gjør en vurdering av stabens kompetanse og erfaring, produksjonens budsjett og finansiering, format og distribusjonsmodell, publikumsforståelse og markedsstrategi. 

   

  I vurderingen av prosjektets gjennomførbarhet kan konsulenten søke råd fra fagpersoner fra ulike deler av bransjen.

   

  Prioriteringer
  innstillingen tar konsulenten også hensyn til (i tilfeldig rekkefølge): 

  • bredde av originale fortellinger og kunstuttrykk  
  • jevn kjønnsbalanse i bransjen  
  • mangfold av medvirkende, tematikk og vinklinger  
  • nye samarbeidskonstellasjoner og bredde i bransjen  
  • prosjekter i en tidlig fase, eller der tilskudd fra Viken filmsenter spiller en avgjørende rolle  
  • regional tilknytning  
  • tidligere kunstneriske og/eller kommersielle resultater  
  • utvikling av talenter  

   

 • 5. Søknadssystem, krav til søknad:

  Med forenklingen av søknadssystemet håper vi å gjøre søknadsprosessen enklere for søkere med færre krav om opplasting av spesifikke dokumenter.  

  Ansvaret for at prosjektet er beskrevet tilstrekkelig ved innsending hviler likevel på søker. Kontakt oss gjerne i forkant om du er usikker på dette. 

  Her forklarer vi hva vi ber om i søknadsskjemaet og hva vi behøver for å vurdere søknaden.

   

  INNLOGGING

  Du logger inn ved hjelp av din private bank-id.

  Du kan registrere deg både som enkeltperson og som foretak. For å søke tilskudd må du være registrert som foretak, og første gang foretaket registreres må det være daglig leder som gjør dette. Inne i skjemaet omtales foretaket som produksjonsselskapet.

  Første gang foretaket registreres skal det også godkjennes av Viken filmsenter. Mens godkjenningen behandles kan du begynne å arbeide med søknader.


  OPPRETT SØKNAD

  Velg Viken filmsenter som tilskuddsforvalter.

  Velg søknadsrunden «Tilskudd audiovisuelle verk».

   

  GENERELT

  Her fyller du inn informasjon om produksjonsselskapet, se retningslinjene for mer informasjon om krav til søker.  

  Du må registrere brukere tilknyttet selskapet for å kunne velge søknadens kontaktperson. Dette behøver du bare gjøre en gang. Merk at den som er satt som prosjektets kontaktperson er den som blir satt som ansvarlig i tilskuddsbrevet og i all ekstern kommunikasjon om søknaden innvilges.  

  Hvis produksjonsselskapet ikke er hovedprodusent behøver vi informasjon om denne. Se retningslinjenes kapittel 1.2 for informasjon om muligheten til å søke som minoritets samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent. 

  Legg gjerne ved lenker til tidligere produksjoner i firmaets CV. 

  Registrer prosjekttittel. Her kan du velge å opprette et nytt prosjekt eller å knytte søknaden din til et prosjekt som allerede er registrert (slik at alle søknader på prosjektet i Regport kobles sammen). Merk at denne tilknytningen ikke automatisk dublerer informasjonen fra tidligere søknader: ønsker du å gjenbruke deler av informasjonen fra tidligere søknader bør du heller velge å kopiere en søknad fra oversikten på “Dine sider” (ikon til høyre i søknadslisten) 

  Har du søkt om tilskudd til prosjektet i det gamle søknadssystemet, Filmsøk, ber vi deg oppgi saksnummer for søknaden(e). 

  Oppgi informasjon om prosjektet har vært utviklet hos en annen produsent.

   

  OM PROSJEKTET

  Her fyller du inn detaljer om prosjektet og fasen du søker tilskudd til.

  I søknaden er det viktig at visjonen for hele prosjektet beskrives: ambisjon, målsettinger og metode for arbeidet – samtidig som det gis en god beskrivelse av fasen det søkes om støtte til og hvordan denne fasen forholder seg til hele prosjektet.

  Kommenter gjerne om det er uklarheter eller annen informasjon vi behøver.

  «Kort beskrivelse av prosjektet» er en kort oppsummering av det du søker om. Får du tilskudd er det denne teksten vi bruker i offentliggjøringen av tildelingen.

  Vi ber deg om å laste opp bilder fra prosjektet til bruk i offentliggjøringen av eventuelle tilskudd.  

  Feltet «Estimert lengde» handler om antall minutter for prosjektet som helhet, altså hvilken produksjon du tar sikte mot til sluttHvis du sikter mot å spille inn en scene eller gjøre en prototype i fasen det søkes om tilskudd til kan du forklare dette nærmere i prosjektbeskrivelsen. Utvikler du et spill ber vi deg anslå spilletiden her for å få et inntrykk av spillopplevelsen.

  Feltet «Mål for fasen det søkes tilskudd til» skal være så konkret som mulig, da det er dette du rapporterer i henhold til i etterkant av prosjektet. 

  Under «Fase i prosjektet» ønsker vi informasjon om hvordan fasen du søker om tilskudd til forholder seg til prosjektet som helhet (hva som er gjort tidligere, hva som gjenstår)

  Under «Informasjon om visuelt materiale» ønsker vi at du legger inn adresse til materiale som fins på nett, med passord der dette er relevant. Det er ikke mulig å laste opp filer med visuelt materiale i søknadssystemet.

  Selv om lenker til visuelt materiale er postet i prosjektbeskrivelse eller produsentnotat ønsker vi at de postes her i tillegg. 

  Opplasting av prosjektdokumenter
  Tre viktige dokumenter skal lastes opp for å gi en god forståelse av prosjektet. Er du usikker på hva disse kan inneholde kan du lese våre inspirasjonstekster 

  Hvis du har laget ett dokument som dekker alle disse aspektene behøver du ikke dele dem opp, da kan du laste opp dokumentet en gang og henvise til dette i et blankt dokument på de andre opplastingene.    

  Alle vedlegg skal lastes opp som pdf.

  Denne skal gi et helhetlig inntrykk av prosjektet og den kunstneriske visjonenDu kan velge å supplere dette dokumentet med manus, reginotat eller visuelt materiale fra produksjonen hvis det er relevant. Dette laster du i så fall opp under «Andre vedlegg» 

  Hvis du har søkt før og har fått avslag så husk innledningsvis å beskrive hvordan prosjektet har endret seg når du søker igjen.  

  Dette dokumentet har fokus på gjennomføring: hvilke vurderinger du som produsent har gjort deg om sammensetting av team, økonomi, finansiering og fremdriftsplan. Hvilken risiko / utfordringer kan prosjektet møte og hvilke strategier har du for å håndtere disse?

  Det skal gis et helhetlig bilde av hvordan fasen det søkes om tilskudd til forholder seg til arbeid gjort tidligere i prosjektet, samt prosjektet som helhet.

  Hvem er det du ønsker å nå? Hvor fins publikummet ditt? Hvilket avtrykk vil du skape? I publikumsanalysen skal du helt fra start vise hvordan disse spørsmålene står sentralt i prosjektet ditt og hvordan du ønsker å arbeide med dem. 

   

  RETTIGHETER
  Du skal erklære at du som hovedprodusent innehar de nødvendige rettighetene for å gjennomføre prosjektet.

  Kommenter gjerne om det er uklarheter eller annen informasjon vi behøver og last opp relevant dokumentasjon.

   

  KULTURTESTEN
  For å kunne motta tilskudd fra Viken filmsenter må prosjektet oppfylle forskriftens krav om å være et kulturprodukt, den såkalte «Kulturtesten», hvor minst tre av fire vilkår skal oppfylles. Du forklarer her hvordan ditt prosjekt forholder seg til disse kravene. Les mer i forskriften og i NFIs tolkningsdokument.

   

  STAB OG REGIONAL TILKNYTNING

  Fyll ut informasjon for ansvarlig produsent og kreativt ansvarlig (regi / spilldesigner / annen relevant fagfunksjon). Last opp CVer på begge.

  I tillegg kan du oppføre relevante fagfunksjoner for prosjektet ditt. Bostedsfylke skal følge folkeregistrert adresse. Last opp CVer på alle relevante fagfunksjoner.

  Under «Mangfold» ønsker vi at du vurderer hvorvidt prosjektet bidrar til mangfold i  bransjen, med utgangspunkt i kriteriene fra Norsk filminstitutts handlingsplan for inkludering og representativitet. Dette kan gjelde både sammensettingen av teamet, tematikken i prosjektet eller publikum / brukerne av prosjektet. Forklar kort hvordan prosjektet eventuelt bidrar til innholdsmangfold, skapermangfold eller brukermangfold.

  Under regional tilknytning ønsker vi at du forklarer hvordan du benytter ressurser fra regionen i prosjektet. Merk at produksjonsselskap som hovedregel skal ha hovedkontor i regionen (se Retningslinjene, kapittel 1.1)

  FREMDRIFTSPLAN
  Oppgi datoer for start og avslutning av prosjektfasen du søker tilskudd til. Vi benytter disse datoene når vi setter frister for anmodning av rater i tilskuddsbrevet om søknaden innvilges.

  Oppgi også estimert dato for ferdigstillelse av hele prosjektet.

  ØKONOMI

  Oppgi søknadssum, samt finansieringsplan for gjeldende fase, med dokumentasjon på bekreftede finansiører.

  Vi ber om at du laster opp budsjett for fasen du søker tilskudd til. Du skal benytte et godkjent kalkyleskjema, vi anbefaler at du benytter Norsk filminstitutts kalkyleskjema for film eller spill. For enklere produksjoner kan vi godta et enkelt oppsatt budsjett.

  Vi behøver ingen kalkyle for hele produksjonen, men vi ønsker et estimat av totalkostnaden for å kunne bedømme prosjektets ambisjonsnivå.

  For å kunne behandle søknaden må vi forstå hvor du befinner deg i finansieringsarbeidet og hva din strategi for å fullfinansiere prosjektet er. Har du en finansieringsplan for hele prosjektet, med tiltenkte finansiører kan du laste opp denne her. Har du ikke dette kan du beskrive finansieringsstrategien i «kommentar til totalbudsjett». Skissér også finansieringen i eventuelle gjennomførte utviklings- eller produksjonsrunder her, slik at det er lett å forstå hvor prosjektet befinner seg i dag.

  Vi har laget to veiledere for føring av prosjektregnskap og for aksept, anmodning og rapportering, skulle du motta tilskudd.

   

 • 6. Klageadgang

  Vedtak gjort av Viken filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningslovens bestemmelser.

  Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter som underinstans. Klager sendes til Viken filmsenters styre som behandler klagen. Styret kan omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres sendes saken videre til Medieklagenemnda.

  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

   

  Se mer om saksgangen til nemnda her.

   

FAQ

 • Ofte stilte spørsmål

  Les gjerne søknadsveiledningen ovenfor for grunnleggende innføring i tilskuddsordningen. Her har vi samlet andre spørsmål vi har fått, og vi fyller på fortløpende. 

  Svarer vi ikke på ditt spørsmål? Send det til konsulent@vikenfilmsenter.no. 

   

 • Kan jeg søke ekspresstilskudd?

  Nei, ordningen med ekspresstilskudd er lagt ned. Saksbehandlingstiden for tilskudd under 100.000 NOK er imidlertid den samme som for det gamle ekspresstilskuddet.  

 • Kan jeg fremdeles søke fordypningsstipend?

  Ja, du kan fremdeles søke om fordypningsstipend. Les mer om stipendet på våre nettsider.  

 • Kan jeg fremdeles søke produksjonstilskudd?

  Du kan søke tilskudd til alle fasene av prosjektet. Vi har gått bort fra å kalle tilskudd «utvikling» eller «produksjon» fordi vi ønsker å gi større fleksibilitet med hensyn til finansiering av prosjektets ulike faser.  

 • Jeg lager film og forstår ikke hva dere mener med "faser", mener dere bare utviklingstilskudd og produksjonstilskudd?

  Tradisjonelt snakker vi om utvikling, produksjon, etterarbeid, lansering som ulike faser av et filmprosjekt. Du står fritt til å følge denne definisjonen og søke om tilskudd til disse fasene hos Viken filmsenter, kanskje i tillegg til andre finansierinskilder.

  Men du kan også velge å definere fasen du søker om selv. For eksempel at du vil arbeide med casting, vil utvikle et univers til et fiksjonsprosjekt, eller arbeide med publikumstesting parallellt med utviklingen av innhold.

  Det som er viktig at du tydelig forteller hva du allerede har gjort, hvor du vil – og hvilke konkrete oppgaver og delproduksjoner du vil jobbe med i fasen du søker om tilskudd til.

 • Må prosjektet fullfinansieres før jeg mottar tilskuddsmidlene?

  Ja, fasen du søker tilskudd til må være fullfinansiert. Når du sender  inn anmodning av første rate ferdigstiller du finansieringsplanen der bare bekreftet finansiering blir godkjent.

 • Hva om jeg ikke får fullfinansiert prosjektfasen?

  Hvis det skjer endringer i finansieringsplanen skal du oppdatere denne når du anmoder om første rate. Ønsker du å endre eller nedjustere ambisjonene for prosjektet opplyser du også om dette.

  Endringene skal vurderes og eventuelt godkjennes av produksjonsrådgiver før første rate kan utbetales. 

   

 • Hva gjør jeg hvis jeg bare vil søke tilskudd til kortfilmen jeg skal lage?

  Du kan velge hva du søker tilskudd til: Du kan søke som i dag, med hele produksjonsbudsjettet, da vil et eventuelt tilskudd fra oss avvente fullfinansiering av produksjonen. Du kan også velge å søke om midler til en fase av prosjektet som vil resulterer i en konkret delproduksjon: å skape en pilot, skyte en scene eller lignende. Da ønsker vi at du forklarer hvordan dette delmålet vil hjelpe i realiseringen av prosjektet, samt i hvor stor grad resultatet kan stå på egne bein.   

 • Kan man søke om tilskudd til etterarbeid?

  Man kan søke om tilskudd i alle faser av prosjektet. Iht. prioriteringene våre har vi et fokus på tilskudd til prosjekter i en tidlig fase. 

  Uansett hvilken fase du søker til er det viktig at du gir en tydelig fremstilling av hva som er helhetsvisjonen for prosjektet, hva som allerede er gjort og hvilket arbeid som gjenstår. Målsettinger for den konkrete fasen skal også oppgis.  

  Det vil være vesentlig ved søknad om tilskudd til etterarbeid at søker vedlegger tilstrekkelig material fra produksjonen for å kunne bedømme prosjektets potensiale (grovklipp eller utdrag, samt manus/treatment).

 • Hva er det største beløpet man kan søke om?

  Det finnes ikke noe tak for søknadssum.  

  Hvis du søker under 100.000 NOK får du raskere svar og prosjektet kan ha en løsere form. Vi forestiller oss at dette er en god måte å kunne komme i gang med arbeidet. 

 • Er noe forskjell om man søker på dokumentar, spill eller kort fiksjon?

  Alle tilskudd går av den samme potten tilskuddsmidler og behandles av samme konsulent, så det spiller prinsipielt ingen rolle om man søker som dokumentar, spill eller kort fiksjon.  

  Du skal imidlertid være obs på at de ulike formatene er underlagt forskjellig regler for maksimalt offentlig tilskuddse «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon», paragraf 3.14. 

 • Hvordan skal jeg som spillutvikler forholde meg til alle filmtermene?

  Vi har forsøkt å gjøre det nye søknadssystemet mer nøytralt i forhold til formater og bransjer, men det er ikke alltid lett å favne på tvers av alle formater. Vi bruker oftest «fortelling» om prosjekter fra spill til kunstprosjekter til tradisjonell dramaturgi. Og vi bruker «publikum» når vi tenker på kinogjengere, TV-seere, mobilbrukere eller spillere.  

 • Kan jeg søke tilskudd til et prosjekt flere ganger?

  Ja, du kan søke så mange ganger du vil, så lenge prosjektet utvikler seg. Hvis du tidligere har fått avslag så skal du adressere utviklingen tydelig i prosjektbeskrivelsen.

  For å behandle nye søknader behøver vi en rapport over hva som er gjort i tidligere fase, samt lenke til materialet som er produsert. 

 • Må jeg levere revisorattestert regnskap?

  Vi følger NFIs retningslinjer for rapportering av regnskap.
  Alle tilskudd over kr 200 000 skal levere særattestasjon (ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger) ved sluttrapportering. Dersom samme prosjektet får tildelt nytt tilskudd kan krav til revisorattestasjon utsettes inntilkr 400 000. Kontakt oss i forkant av rapporteringen dersom du er usikker på om dette gjelder ditt prosjekt.

 • Kan jeg søke om tilskudd til å finne ut hva jeg skal gjøre?

  Du kan søke tidlig i prosessen, med en visjon eller en problemstilling, uten å ha alle detaljer om format eller distribusjon på plass. Men du skal kunne konkretisere hva du ønsker å finne ut og hvordan du vil gjøre det. Og du skal konkretisere hvilke konkrete deler av produksjonen du skal gjennomføre. Vi gir ikke tilskudd til prosjekter som utelukkende består av manusarbeid.

  Generelt er det slik at jo større tilskudd du søker, jo større krav stilles til prosjektet. Så vil du søke tidlig i arbeidet lønner det seg å tenke grundig gjennom hvor mye midler du behøver for å ta det aller første steget i prosjektet. 

 • Kan jeg søke uten produsent?

  Når du søker om tilskudd så står du som søker som ansvarlig produsentselskap og hovedprodusent. Alle prosjekt har derfor en produsent.   

  Man kan fortsatt søke som sin egen produsent, det vil si at man er produsent i tillegg til å skrive manus, ha regi eller gjøre spilldesign. Vi vil vurdere prosjektets ambisjoner og kompleksitet, samt tilskuddssummen opp mot behovet for å ha en ekstern produsent på prosjektet.  

 • Hvordan får jeg utbetalt tilskuddet?

  Tilskuddet utbetales i to rater. Hva som skal rapporteres på de ulike ratene fremgår av ditt tilskuddsbrev. For å få utbetalt tilskudd må du anmode i Regportal. Ditt tilskudd blir lagt til utbetaling etter at din anmodning er godkjent. For detaljert informasjon se vår «Veileder aksept, anmodning og utbetaling».

 • Min søknad ble avvist, må jeg virkelig laste alt opp på nytt?

  Du må sende inn en ny søknad. Men hvis avvisningen skjedde fordi du manglet dokumentasjon kan du enkelt kopiere den gamle søknaden og legge til den oppdaterte informasjonen.

  Du gjør følgende:

  • Logg inn på søknadsportalen på vanlig måte
  • Velg «Søk tilskudd» og opprett en ny søknad.
  • Dersom det allerede er opprettet en eller flere søknader vil disse listes opp.
  • I lista vil du kunne kopiere en eksisterende søknad ved å benytte kopi-ikon til høyre i lista

  Kontakt oss hvis du har problemer!

  (Merk at hvis du skal lage en ny søknad om et helt nytt prosjekt må du opprette ny søknad fra bunnen, ellers tar systemet med informasjon fra det gamle prosjektet i finansieringsplanen)

 • Har dere noen krav til prosjekters regnskap?

  Du kan lese mer om føring av prosjektregnskap i vår Veileder.

Inspirasjonstekster

Du bestemmer selv hvordan du leverer underlaget til søknaden – du kan benytte tidligere utarbeidet materiale så lenge det gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere søknaden.

Her finner du informasjon om våre forventninger til hoveddokumentene, samt inspirasjon til innholdet:

Alle inspirasjonsdokument samlet i én pdf  for enkel utskrift her.

Kontaktpersoner

Cecilie Stranger-Thorsen

Film-og spillkonsulent

Telefon: + 47 908 84 212
E-post: konsulent@vikenfilmsenter.no

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.